Tuesday, August 31, 2010

KalaAnantarupah Consulting- Our Client's Requirement -Dance,Music,Art,Craft, Pottery & Painting Teacher - Bangalore location

   

                    

                                         

KalaAnantarupah Art Center-Carnatic Vocal Singing Class“மற்றவர்கள் விரும்புவதைக் கொடுப்பதும், அதை அவர்கள் அடைய விரும்புவதும்தான் வெற்றிக்கான பாதையாக அமையும்”


//“மற்றவர்கள் விரும்புவதைக் கொடுப்பதும், அதை அவர்கள் அடைய விரும்புவதும்தான் வெற்றிக்கான பாதையாக அமையும்”//இதற்க்கு தகுந்த ஒரு உண்மை சம்பவம்..சிறுவன் ஒருவனுக்கு 12 வயதான போது மோசமான போலியோ தாக்கியது,உங்கள் மகன் இந்த இரவை தாண்டுவது கஷ்டம் என்று தன் பெற்றோரிடத்ல் மருத்துவர் சொல்வதை அவன் கேட்டுவிட்டான்..இதை கேட்ட அவன் அம்மா அழுகையின் உச்சதிறிக்கு சென்றுவிட்டால்..இந்த இரவை கடந்துவிட்டால்,அம்மாவின் துயரம் சற்றே தீரும் என்று அவன் நம்ம்பினான்.."அந்த இரவு இரவு முழுக்க தூங்கமல் விழித்திருந்தான்"விடிந்தததும் அம்மாவை உலுக்கி"அம்மா பாருங்கள் நான் இன்னும் உயிரோடு இருக்கிறேன்"என்று கட்டி தழுவினான் தன் தாயை..அன்று அவன் பார்த்த அம்மாவின் சந்தோஷ கண்ணீர் அவன் மனதில் ஒரு"வைராகியத்தை"ஏற்படுத்தியது..அடுத்து வரும் ஒவ்வொரு இரவையும் இதைபோல் கடக்க வேண்டும் என்று தீர்மானித்தான்..இறுதியாக அவனை மரணம் வென்றபோது அவன் வயது"75"..அந்த சிறுவன் தான் உலகின் மிக சிறந்த மனோத்துவ நிபுணர் ''மில்டன் எரிக்சன்

Monday, August 30, 2010

KalaAnantarupah News-Under Graduate Program at IISC,Bangalore


Dear Buddies,
As you know, the IISC will start a four-year undergraduate (Bachelor of Science) programme in  
August, 2011. 
Preparations for this programme are  currently under way. Information about this programme is available at the website : http://www.iisc.ernet.in/ug/

which is accessible from the Institute website. I am  writing to request you to help in publicizing/Spread this programme by providing a link to the website/FB Page/Orkut Page/Blog pages of yourself/Department/Centre.

Also, please encourage your colleagues/friends to add similar links in their personal web pages. Iam
attachment .jpg files for two posters of the programme (in English and Hindi).

It would be very helpful if you could  arrange to make these files available for downloading from your pages/website.

Iit will be successful only if a large number of talented students enroll in it.

Please send any comment or suggestion  you may have about this programme to me at the e-mail address:


KalaAnantarupah Art Center and  Consulting-  

Publishing -Programme Partner - kalaanantarupah@gmail.com


IISC, Mr.Chandan Das Gupta,Dean,UG Programme

- deanug@admin.iisc.ernet.in

Cheers...
Thiyagarajakumar Ramaswamy

Chairman/Founder
KalaAnantarupah Art Center and  Consulting,
Bangalore,India.
Sunday, August 29, 2010

If you've never failed ... you've never lived ...and Sure You too Can be a Winner
The year was 1924. The Olympics were being held in Paris. The award-winning film, Chariots of Fire, portrays the fascinating story of two of the runners, Harold Abrahams, a Jewish student, and Eric Liddell, a Scot. Both were determined to win.

Abrahams was running for his people. Liddell for his religious convictions.

Both gave it everything they had. Both won.

However, they weren't winners because they won. They won because they were winners.

All people are either winners, losers or a mixture of both. But everybody can be a winner if he or she really wants to be.

First, the first principle to appreciate is that winning is a goal. 

One thing is certain; winners always have a specific goal for which they are striving. To them, winning is the ability to embrace a worthwhile goal and then employ all of their powers for the achievement of that goal.

So, if you want to be a winner, have a specific goal for your life. What do you really want to achieve with your life? Be honest. Make that your goal. Write it down, giving yourself a reasonable time to reach it. Go over your goal every day. Visualize it as having already been reached. Close your eyes and picture it done. This will help get your goal deep into your subconscious mind, where you will unlock the incredible resources of your inner self to help you achieve that on which you have set your heart.

Second, winning is a philosophy, and your philosophy, simply put, is your system of beliefs. Among other things, you need to believe in yourself as well as your cause.

If you believe in yourself—that you can win—you can. If you don't, you can't.


As one person put it, "To be ambitious for wealth, and yet always expecting to be poor; to be always doubting your ability to get what you long for is like trying to reach east by traveling west. There is no philosophy which will help a man succeed when he is always doubting his ability to do so, and thus attracting failure. No matter how hard you work for success, if your thought is saturated with fear of failure, it will kill your efforts, neutralize your endeavors, and make success impossible.

You also need to believe in your cause. If you don't, nobody else will either.

Several years ago, Marjorie Jackson, an Australian Olympic runner, was devastated by the fact that her husband had leukemia. She said, "His suffering was terrible and I lost faith in God."

After his death, however, she not only found new faith but also new purpose in life. Describing her experience, she said, "Pete died, and I sat at his bedside holding him. Then a miracle happened, for a great peace enfolded me. I felt the presence of God all around me. I was so calm, I knew that Peter was out of pain, and that he was with God whom he loved and trusted.

"I felt that God had allowed me to share this suffering for a purpose. Then I asked him to show me what I could do."

She began the Peter Nelson Leukemia Research Foundation, which is dedicated to raising funds to help find a cure for leukemia.

Third, winning is an attitude, your attitude being how you feel about what you believe in. This provides motivation.


In their book, Born to Win, Muriel James and Dorothy Jongward explain how winning a state of mind— and attitude is.

"Winners are not afraid to go after what they want, but they do so in appropriate ways. Winners do not get their security by controlling others. They do not set themselves up to lose.

"Winners throw off unrealistic self-images of inferiority or superiority.

"Winners may lose ground occasionally and may even fail. Yet, in spite of setbacks, winners maintain a basic self-confidence. For them achievement is not the most important thing. Authenticity is."

In other words, being real is winning. When people are real—that is, honest with themselves and see their true potential as well as their weaknesses—they can be freed to achieve their goals for the right purpose. Instead of being driven by false motives and unconscious needs, they can take control of their lives and destinies. Regardless of backgrounds, full responsibility can be taken for who they become and what they do. That is what makes each person a winner.

Winners know and resolve their past. They live in the present. They plan for the future. And regardless of failures, they always get up, start again, and never give up.

Finally, winning is a way of life—a way of life that calls for action. It is what you do about achieving your goals.


When Abrahams once lost a race to Liddell, he was so discouraged he wanted to quit. He blurted out to his lady friend, "I run to win. If I don't win, I don't run."

"And if you don't run, you won't win," his friend angrily replied.

He ran again. And won.

The point is, "Quitters never win and winners never quit." Winners don't watch things happen. They make them happen.

So, if you want to be a winner, begin today by writing down your goals. Then start working towards their fulfillment immediately. Beginning is the hard part. But once you've begun, you're already half done. Then work towards achieving your goals just one step at a time. As it has been said before, "Inch by inch anything's a cinch—but yard by yard it's miles too hard!"

And remember, even the longest race is run only one step at a time.

And if you want to be a real winner, make sure your goals are in harmony with God's will for your life. He wants you to reach your total potential and become a true winner.

Winning is like God said to Joshua hundreds of years ago: "I have given you the promised land. It's yours for the taking, but you must rise, go and possess it for yourself."

That's what God says to each of us today. "I have a plan for your life. I have a potential for you to reach. I will give you good success, too, if you will follow me. I have the gift of forgiveness of sins, and the gift of eternal life for you. All of these are yours for the taking. But you need to respond to my call, arise and claim them for yourself."

The beginning step is to pray, "Dear God, I want to be a winner on your team. I want to discover your purpose and goal for my life. I respond to your call to follow you. I commit my life to you and trust you to lead me in each step I take."

Commit and trust your life to God every day and you, too, will be a winner. A Proverb: "Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding; in all your ways acknowledge him, and he will make your paths straight."
Our Chairman Thiyagarajakumar's Poem-Take Time to LoveOur Chairman Thiyagarajakumar's World
                                

Friday, August 27, 2010

APJ Abdul Kalam:"A Leader Should Know How to Manage Failure"

The Art of Letter Writing by Thiyagarajakumar Ramaswamy

How To Teach Your Children 


After so many years i start writing a letter to my dear ones  . Iam a good writer earlier. Now iam not able to write continuously. It seems that letter writing has gone out of style? I am amazingly adept at using the computer, surfing the Internet, and communicating with friends via email and text messaging, but may be we are losing something important in all this easy reliance on electronic communications.
It is important for children to also learn the art of letter writing, or communicating through handwritten notes. A thank-you card in response to a gift or written letter to a favorite relative can be more appropriate, and much more appreciated, than sending a quick email or text message. Teaching children how to write a short letter or thank-you note to doting relatives will give them a valuable skill they can use throughout their lives.
     Introduce letter writing early even before your children learn to read and write, then can dictate a thank-you note for a birthday,festival or celebration gift.Give them the opportunity to choose a picture of themselves to include the letter, and then have them seal the envelope and apply the stamp and a return address sticker.
       As your children begin to read and write, help them choose a collection of colorful stationery: preprinted thank-you notes, birthday and holiday cards, postcards, and letter writing paper with matching envelopes are great incentives. You may also want to supply them with a variety of colorful postage stamps          Encourage them to take charge of their letter writing.Supply them with an address book-a big one with plenty of room to write is good for small hands. If you can't find an appropriate Address book,help them make one using a three-ring binder and blank paper. Help them make a birthday and holiday card list of their friends and relatives, and then keep track of special days to make sure they send cards and letters in time.


                       Teach your children the specific demands of proper letter writing. Have them get into the habit of using return addresses and dates at the top of their letters ("So your grandma can write you back" and "So your aunt will know when you wrote the letter"). It's also a good idea for them to make a copy of their note or letter before they send it; it's easy enough if you have a combination printer/ scanner/ photocopier for your computer, and they'll be able to refer back to their letter if and when they receive a reply.
     
     


                    Encourage your family members, who are probably also in the bait of emailing or text messaging, to write letters back to your children.( A Gift of stationery and postage stamps might help them a nudge)     


             Help your children preserve the results of their letter writing efforts. Provide a decorative  file or box for your children to keep copies of their own letters and any mail they receive. Years in the future, they will have a personal history of events and connections in their lives, well documented by their childhood correspondence.


           Your children will reap future rewards from their new habit of writing letters and thank-you notes. Writing a thank-you to a classmate for a birthday present can translate into a thank-you to a prospective employer for a job interview a dozen years from now. As they learn letter-writing etiquette, they also learn good manners and consideration of other people, and those character traits can only benefit your children as they become responsible, caring adults.


·         Be sure to model letter writing by using written correspondence yourself. If you are writing to someone your children know, ask them if they want to send along a message themselves.


               Use your own and your children's correspondence to develop your family history. Your children might find it interesting to hear what their grandparents and other adults in their lives experienced at the same age. By asking questions of family members in their letters. they will receive a wealth of information in return-information they may not appreciate now, but that will end of meaning a lot to them twenty years from now.
       You rush all day and you are supposed to have already published your manuscript that is sitting stacked on your desk. How can you make time to write when you barely have time to breathe?


         1.  The way to find time to write is to write all day-literally. With 

                           a pen and paper in your purse, briefcase or at your desk at 

                           work,you have all you need.        2. When an idea comes to mind,jot it down. Write notes, collect 
            quotes,write your thoughts and feelings. Do this all throughout    
            the  day, Monday thru Friday


3. On Saturday or Sunday ( or a day when you have extra time) transpose all of your notes throughout the week to a full document ( either on a computer or in a note pad)


4. All of your efforts will add up.You will also find that a note you 

    wrote on Tuesday will spark another idea, perhaps and entire 

    page of ideas.Keep doing this everyday


     5. After a year( if you write a page a day) you'll have enough 
        pages to create publishable manuscript!


      If you can't write throughout the day for whatever reason, write right·before you go to be in a journal. 

     Don't put off writing even one day.If you pass one day, it will be easy to pass another and an entire week of writing,